โรงแรมเรือนไทย สุโขทัย
โรงแรม เมลิลล่า
โรงแรมไพลิน สุโขทัย
สุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท
ธาราบุรี รีสอร์ท สุโขทัย
นคร เดอ สุโขทัย ฮิป โฮเทล