ไร่เลย์ภูตะวันรีสอร์ท
ไร่เลย์ ปริ๊นเซส รีสอร์ท แอนด์ สปา
ไร่เลย์  วิลเลจ รีสอร์ท
อันยาวี ไร่เลย์ รีสอร์ท
บุหงา ธานี รีสอร์ท แอนด์ สปา
รายาวดี รีสอร์ท